Artikel 1 - Inleiding

Windboundkitesurfschool is gevestigd in leiden en ingeschreven bij de KVK onder de volgende noemer:

Windbound Rijnsburgerweg 119 a

2334 BL leiden

Kamer van koophandel nummer: 82345740

BTW nummer: NL003674568B23

Contact via: [email protected]

Artikel 2 - In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

a. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en deelnemers die gebruik maken van de diensten van Windboundkitesurfschool.

b. Organisator: Windboundkitesurfschool, die arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt als onderdeel van haar bedrijfsvoering.

c. Activiteiten: alle diensten, programma’s, evenementen en activiteiten die door Windboundkitesurfschool worden georganiseerd, zoals het aanbieden van kitesurflessen in recreatieve vorm aan individuen, groepen en bedrijven.

d. Vertegenwoordiger: de persoon die namens de organisator optreedt, zoals een trainer, instructeur of begeleider.

e. Leverancier: de persoon of entiteit die goederen, diensten of andere prestaties van waarde levert aan Windboundkitesurfschool, exclusief de opdrachtgever.

f. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 3 - Aanbiedingen en prijsopgaven

3.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Offertes van de Organisator zijn eveneens vrijblijvend en blijven 20 dagen geldig, tenzij anders vermeld. De Opdrachtgever is pas gebonden aan een offerte als deze schriftelijk is bevestigd binnen 20 dagen na ontvangst of als er handelingen zijn verricht die wijzen op het bestaan van een overeenkomst.

3.2. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven.

3.3. Organisator is niet verplicht om een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs bij een samengestelde prijsopgave. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Organisator zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

4.2. Organisator behoudt zich het recht voor om bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten uitvoeren.

4.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle gegevens die door Organisator als noodzakelijk worden beschouwd voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat ook de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers aan de activiteit, zoals relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol- en/of drugsgebruik, enz. Alle cursisten die deelnemen aan een cursus moeten in goede gezondheid verkeren. Eventuele lichamelijke klachten die van belang zijn bij het uitoefenen van een sport moeten dan ook direct worden gemeld bij Windboundkitesurfschool. Windboundkitesurfschool is niet aansprakelijk voor het verergeren van eventuele letsel dat al voor de cursus was veroorzaakt. Organisator heeft te allen tijde het recht deelname van Opdrachtgever of deelnemers uit te sluiten op basis van de verstrekte gegevens. Indien nodig kan de overeenkomst voor dat deel worden ontbonden zonder enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

Artikel 5 - Wijziging en annulering van de overeenkomst

5.1. Indien een geplande activiteit door weersomstandigheden of andere redenen niet door kan gaan, heeft de Organisator het recht om deze te vervangen door een andere activiteit zonder dat de Opdrachtgever de overeenkomst kan annuleren of gedeeltelijke restitutie van betalingen kan eisen.

5.2. Als de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan dit van invloed zijn op het tijdstip en de duur van de activiteit of het arrangement. De Organisator zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Als er financiële gevolgen zijn verbonden aan de wijziging of aanvulling van de overeenkomst, zal de Organisator de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen voordat deze wijziging wordt doorgevoerd. Als er een vast bedrag is afgesproken, zal de Organisator aangeven in hoeverre deze wijziging het vastgestelde bedrag overschrijdt.

5.3. In afwijking van het vorige lid, kan de Organisator geen extra kosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Organisator te wijten zijn.

5.4. ANNULERING VAN ACTIVITEIT: Als de deelnemer een overeenkomst of een geboekte kitesurfles annuleert, worden er kosten in rekening gebracht. Er worden administratiekosten van €25,- in rekening gebracht voor het verwerken van de boeking. Bovenop deze kosten kunnen er nog extra annuleringskosten worden berekend, afhankelijk van het tijdstip van annulering:

a. tussen 8 en 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs

b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs

c. binnen 48 uur voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook als de deelnemer niet komt opdagen zonder voorafgaande annulering.

5.5. WIJZIGING AAN ACTIVITEIT: Als de Opdrachtgever meer dan 48 uur voor aanvang van de activiteit wijzigingen aanbrengt (maar niet annuleert), kan het volledige bedrag (100%) worden gebruikt voor een nieuwe activiteit of arrangement binnen de geldigheid van de boeking, of worden overgedragen aan vrienden of familie van de Opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen, is annulering of wijziging door de Opdrachtgever minder dan 48 uur voor aanvang van de activiteit niet mogelijk en moet de Opdrachtgever het volledige bedrag aan de Organisator betalen.

5.6. Annulering door de Organisator leidt niet tot schadevergoeding voor de Opdrachtgever. Zodra de Organisator op de hoogte is gesteld dat de geplande activiteit niet of slechts gedeeltelijk kan doorgaan, moet

Artikel 6 - Risico's in acht nemen

 6.1. De Opdrachtgever die een Activiteit/Arrangement boekt, is volledig verantwoordelijk voor alle andere personen die hij aanmeldt.

6.2. Als het aantal personen dat is aangemeld voor de Activiteit/Arrangement binnen 48 uur voor aanvang van de geplande datum wordt verminderd, zijn de regels van artikel5.4.b van toepassing. Als de wijziging/annulering meer dan 48 uur voor aanvang van de Activiteit/Arrangement plaatsvindt, zijn de regels van artikel  5.4. a van toepassing

Artikel 7 - Risico's in acht nemen

Bij het ondertekenen van de overeenkomst verklaart de Opdrachtgever (en de personen die namens hem deelnemen) op de hoogte te zijn van de eventuele moeilijkheidsgraad, intensiteit en risico’s van de activiteiten waaraan zij deelnemen. De Opdrachtgever/deelnemers moeten in staat zijn om de activiteiten bij te wonen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen wat betreft hun gezondheid en conditie

Artikel 8 - Begeleiding

8.1. De Opdrachtgever (inclusief de personen die namens hem deelnemen) is verplicht om tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van de Organisator op te volgen. Indien de Opdrachtgever deze aanwijzingen niet opvolgt, kan de Organisator op elk moment besluiten om de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.

 8.2. Als tijdens de activiteit blijkt dat de Opdrachtgever (of de personen die namens hem deelnemen) fysieke of psychische problemen heeft, zich schuldig maakt aan wangedrag, of op andere wijze hinder of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, kan de Opdrachtgever/deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden

9.1. De individuele Opdrachtgever dient het totaalbedrag van de Activiteit/Arrangement voorafgaand aan de aanvang te voldoen, conform de geldende standaardtarieven of zoals bepaald in een eventuele offerte.

9.2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt volgens de voorwaarden in deze algemene voorwaarden, wordt de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim gesteld zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is. In dat geval heeft de Organisator het recht de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat de Organisator enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is.

9.3. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is deze verplicht naast het overeengekomen totaalbedrag ook een rente van 1% per maand te vergoeden en eventuele buitengerechtelijke incassokosten van 15% met een minimum van €150,00.

Artikel 10 - Schade

10.1. Organisator is niet verantwoordelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de Opdrachtgever, tenzij de Organisator redelijkerwijs had kunnen weten dat de informatie onjuist of onvolledig was.

10.2. De Opdrachtgever vrijwaart de Organisator tegen eventuele claims van derden (inclusief deelnemers namens de Opdrachtgever) die tijdens de uitvoering van de overeenkomst schade hebben geleden, die aan de Opdrachtgever is toe te schrijven (inclusief het niet nakomen van de informatieverplichting door de Opdrachtgever en haar deelnemers, zoals beschreven in deze bepaling).

10.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten van schade en/of vernieling veroorzaakt door de Opdrachtgever.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1. Het deelnemen aan een Activiteit/Arrangement is op eigen risico van de Opdrachtgever.

11.2. Indien Organisator aansprakelijk mocht zijn voor schade ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht en betaald, of het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Organisator zal uitkeren.

11.3. Organisator sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit in het geval van nalatigheid van de Opdrachtgever, het niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledige informatie door Opdrachtgever waarvan deze redelijkerwijs had moeten begrijpen dat zij Organisator daarvan voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst in kennis had moeten stellen.

11.4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan persoonlijke bezittingen of verlies daarvan door Opdrachtgever (inclusief namens Opdrachtgever deelnemende personen).

11.5. Organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of Opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies;

b. verkeerde indeling van deelnemer en/of het niet naleven van veiligheidsvoorschriften of ontoereikende conditie om de activiteit te beoefenen;

c. handelingen en invloeden van niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, of omstandigheden die niet aan Organisator kunnen worden toegerekend volgens de Nederlandse wet of in het maatschappelijk verkeer geldende normen.

11.6. Opdrachtgever dient te beschikken over een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering.

Artikel 12 - Afhandeling van klachten

12.1. Als de Opdrachtgever een klacht wil indienen bij de Organisator als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, dan moet de Opdrachtgever binnen 14 werkdagen na de uitvoering van de activiteit/arrangement schriftelijk melding doen bij de Organisator.

Artikel 13 - Gebruik van persoonsgegevens

13.1. Als de Organisator tijdens de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal hij deze op een eerlijke en zorgvuldige manier verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

13.2. De Organisator zal de volgende persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Voor- en achternaam

b. Geboortedatum

c. Telefoonnummer

d. E-mailadres

e. Overige persoonsgegevens die de Opdrachtgever actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch

13.3. De Organisator zal bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid en gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaren enkel verwerken indien de Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Als de Opdrachtgever jonger is dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd vereist. Als de Organisator er echter achter komt dat persoonlijke gegevens over een minderjarige zonder ouderlijke toestemming zijn verzameld, zal deze informatie direct worden verwijderd na contact op te nemen via [email protected].

13.4. De Organisator zal persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor identificatie van de Opdrachtgever tijdens een boeking of registratie, om contact te kunnen opnemen over een boeking en voor het op de hoogte houden over de activiteit. Persoonlijke informatie zal niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zal niet aan derden worden verstrekt.

13.5. De Organisator zal e-mails versturen via een mailprogramma waarbij het e-mailadres en de voornaam van de Opdrachtgever automatisch worden opgeslagen in de daarvoor bedoelde lijst bij het mailprogramma.

13.6. De gedeelde persoonsgegevens van de Opdrachtgever zullen door de Organisator voor een beperkte tijd worden bewaard, tenzij de Organisator op basis van een wettelijke regeling de gegevens voor langere tijd moet bewaren. De bewaartermijn zal afhangen van de categorie en het onderdeel van de gegevens. De Opdrachtgever kan toestemming geven om zijn/haar account te behouden na het afronden van lessen.

13.7.1. Na het verstrekken van persoonsgegevens heeft de Opdrachtgever recht op:

a. Inzage in de verwerkte persoonsgegevens

b. Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens

c. Wissen van persoonsgegevens

d. Overdracht van persoonsgegevens aan een andere partij e. Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

13.7.2. Als de Opdrachtgever de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed worden bewaard, er aanwijzingen zijn voor misbruik of gebruik wil maken van bovenstaande rechten, kan deze contact opnemen met [email protected].

13.8. De Opdrachtgever is nooit verplicht gegevens achter te laten bij de Organisator. Wanneer de Organisator echter niet de beschikking heeft over de minimaal benodigde gegevens kan het zijn dienst niet aan de Opdrachtgever aanbieden, althans niet volledig.

13.9 De Organisator zorgt ervoor dat de gegevens van de Opdrachtgever veilig worden bewaard op een beveiligde website met een SSL-certificaat, om zo verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

13.10 Als er toch een data lek optreedt in de persoonsgegevens die de Organisator bewaart, zal deze te allen tijde gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 14 - Extra Verantwoordelijkheden en geldigheid

  1. Cursisten dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor het meenemen van waterschoentjes.
  2. Bij het huren van een wetsuit bij Windboundkitesurfschool is het verplicht om ondergoed, zwembroek of bikini te dragen vanwege hygiënische redeneren.
  3. Geldigheid van de lessen

4.1.1 De geldigheid van de lespakketten bedraagt 365 dagen vanaf de datum van de boeking van de eerste les van het pakket, met inachtneming van de openingsdata van Windbound kitesurfschool, die lopen van 1 april tot eind december.

4.1.2 Lespakketten zijn niet inwisselbaar tegen geld, maar alleen tegen een kitesurfles.

4.1.3 De lespakketten staan op naam, maar het is wel mogelijk om credits als geschenk over te dragen aan familie, vrienden of kennissen.

4.2. Bovenstaande voorwaarden blijven gelden, zelfs als de lessen niet binnen de gestelde termijn kunnen worden afgerond vanwege ongunstige weersomstandigheden. Windboundkitesurfschool beschouwt 365 dagen (rekening houdend met de openingsdata en weersomstandigheden) als een redelijke termijn voor de Opdrachtgever om een aantal lessen in te plannen.

Artikel 15 - Toepasselijkheid en wijziging van de algemene voorwaarden, en geschillenbeslechting

  1. De rechtsverhouding tussen Windbound kitesurfschool en Opdrachtgever valt onder het Nederlands recht.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid van de deelnemer en/of opdrachtgever

De deelnemer en/of opdrachtgever is aansprakelijk jegens Windbound kitesurfschool voor schade of enig ander nadeel dat veroorzaakt wordt door zijn eigen handelen of nalaten, of door derden die onder zijn verantwoordelijkheid handelen.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendom

Op grond van de Auteurswet behoudt Windbound kitesurfschool zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen. De industriële of intellectuele eigendomsrechten van programma’s, opdrachten, ideeën en activiteiten bedacht of tot stand gebracht door Windbound kitesurfschool zullen zonder verdere toestemming uitsluitend toebehoren aan Windbound kitesurfschool.

Artikel 20: Extra informatie

  1. De cursisten dienen zelf waterschoentjes mee te nemen. Voor hygiënische redenen is het verplicht om ondergoed, zwembroek of bikini te dragen wanneer je een pak huurt bij Windboundkitesurfschool.
  2. De geldigheidsduur van de lessenpakketten is 1 jaar vanaf de aankoopdatum.
  3. Het is niet mogelijk om lespakketten in te wisselen voor geld, maar wel voor een kitesurfles.
  4. Vanwege de privacywetgeving verzoekt Windbound Kitesurfschool om uw toestemming voor het volgende: door deel te nemen aan de watersportactiviteit stemt u ermee in dat Windbound Kitesurfschool foto’s maakt en deze online gebruikt. Indien u niet wilt dat er foto’s van u worden gemaakt en online worden gebruikt, verzoeken wij u dit aan het begin van de activiteit kenbaar te maken.

 

 

Lespakketten zijn over het algemeen goedkoper dan losse lessen. Voorafgaand aan de eerste les dien je het lespakket te hebben betaald.

4.1.1 De lespakketten zijn geldig tot één jaar na de aankoopdatum en dit is te vinden in jouw online account.

4.1.2 Lespakketten kunnen niet worden ingewisseld voor geld, alleen voor een kitesurfles.

4.1.3 Bovendien staan de lespakketten op naam en alleen de persoon die het pakket heeft gekocht, kan gebruikmaken van de kitesurflessen